กองโทรคมนาคม กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

  มีหน้าที่ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนอำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และ การปฏิบัติ งานด้านเทคนิค ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และบริภัณฑ์ของระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อดำรงเครือข่ายโทรคมนาคม ของ ทอ. ให้สามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กทค.กสท.สอ.ทอ.

แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคม

แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคม มีหน้าที่ ปฏิบัติการโทรคมนาคมเพื่อดำรงเครือข่ายโทรคมนาคมของ ทอ. ให้สามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

แผนกควบคุมทางเทคนิค

แผนกควบคุมทางเทคนิค มีหน้าที่ วางแผน สำรวจ พัฒนา ตรวจสอบควบคุมคุณภาพช่องการสื่อสารโทรคมนาคม บริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ตลอดจนให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งาน การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้ง การฝึกศึกษา เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม

แผนกซ่อมบำรุง

แผนกซ่อมบำรุง มีหน้าที่วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ให้คำแนะนำ และดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบสื่อสาร โทรคมนาคมให้สามารถดำรงข่ายการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 
 

ผู้บังคับบัญชากองโทรคมนาคมน.อ.สุรชัย เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากองโทรคมนาคมน.ท.นรรัตน์ ทวีศักดิ์
รองหัวหน้ากองโทรคมนาคม


น.ท.วัชรพงศ์ วงษ์มณี
หัวหน้าแผนกปฎิบัติการโทรคมนาคม

น.ท.เอกพล ศรีเลิศ
หัวหน้าแผนกควบคุมทางเทคนิค

 
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง


 
รองหัวหน้าแผนกปฎิบัติการโทรคมนาคม

 
รองหัวหน้าแผนกควบคุมทางเทคนิค

น.ต.จเด็ด ตัณฑเจริญกิจ
รองหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

กิจกรรม


แผนกปฎิบัติการโทรคมนาคม

storage 12

แผนกควบคุมทางเทคนิค

storage 0

แผนกซ่อมบำรุง

storage 0