กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์การสื่อสารข้อมูลและการสื่อสารยุทธวิธี รวมทั้งการติดตั้งและทดสอบ ตลอดจนการควบคุมสถานภาพ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพอากาศ มีผู้อำนวยการกองสื่อสารโทรคมนาคม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 ผอ.กสท.สอ.ทอ.

กองโทรคมนาคม

router

กองโทรคมนาคม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนอำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และ การปฏิบัติ งานด้านเทคนิค ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และบริภัณฑ์ของระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อดำรงเครือข่ายโทรคมนาคม ของ ทอ. ให้สามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กองโทรศัพท์

dialer_sip

กองโทรศัพท์ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผนโครงการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ อำนวยการและควบคุม การปฏิบัติทางเทคนิคของระบบโทรศัพท์ ระบบชุมสายโทรศัพท์ ระบบข่ายสายโทรศัพท์ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมาณการค่าใช้จ่าย ตลอดจนให้บริการและการแนะนำในกิจการด้านโทรศัพท์

กองปฏิบัติการสื่อสาร

record_voice_over

กองปฏิบัติการสื่อสาร มีหน้าที่จัดตั้งและปฏิบัติการสื่อสาร สนับสนุนภารกิจยุทธการ และการฝึกควบคุมและ ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร การรับ - ส่งข่าว ตลอดจนดำเนินการด้านการรหัส


แผนกจัดดำเนินงาน

storage

แผนกจัดดำเนินงาน มีหน้าที่ ควบคุมและรายงานสถานภาพระบบสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพื้นพร้อมทั้งชุดประกอบของกองบิน ฝูงบินอิสระ สถานีเรดาร์ และหน่วยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี ให้ถูกต้องทันสมัย ตลอดเวลา วางแผน ควบคุม การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม โทรพิมพ์ โทรสาร โทรศัพท์ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพื้น จัดทำสถิติและวิเคราะห์ผลการดำเนินการซ่อมบำรุง ประมาณการความต้องการงบประมาณการซ่อมบำรุง

ฝ่ายธุรการ

library_books

ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การบริการ ดูแลอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานในความรับผิดชอบ

ฝ่ายคลังพัสดุ

store_mall_directory

ฝ่ายคลังพัสดุ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความต้องการ เบิกจ่าย เก็บรักษา จัดทำบัญชีคุมพัสดุ ในความรับผิดชอบ

ฝ่ายขนส่ง

local_shipping

ฝ่ายขนส่ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้ ปรนนิบัติและซ่อมบำรุงยานพาหนะ เบิกจ่าย และเก็บรักษาพัสดุสายขนส่ง ในขอบเขตที่รับผิดชอบผู้บังคับบัญชากองสื่อสารโทรคมนาคม


น.อ.ชัยรัตน์ ศรไชย
ผู้อำนวยการกองสื่อสารโทรคมนาคมน.อ.นภฤทธิ์ ศรีโพธิ์
รองผู้อำนวยการกองสื่อสารโทรคมนาคม


น.อ.สุรชัย เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากองโทรคมนาคม

น.อ.นันทพล สุริยวงศ์
หัวหน้ากองโทรศัพท์

น.อ.ฤทธินาท พึ่งผลพูล
หัวหน้ากองปฎิบัติการสื่อสาร


น.ท.นรรัตน์ ทวีศักดิ์
รองหัวหน้ากองโทรคมนาคม

น.ท.ปรัชญา พลายเวช
รองหัวหน้ากองโทรศัพท์

น.ท.ณรงค์ทัต สวนเสริมผล
รองหัวหน้ากองปฎิบัติการสื่อสาร


 
หัวหน้าแผนกจัดดำเนินงาน

น.ต.นฤบดี บุตรเนตร
รอง หน.ผจง.กสท.สอ.ทอ.
ช่วยราชการ กสท.สอ.ทอ.

ร.ท.สุภวัสน์ คงมงคล
นพด.ฝคด.กสท.สอ.ทอ.
ทำการแทน หน.ฝคด.กสท.สอ.ทอ.

ร.อ.ณัฐพล ยังถาวร
รอง หน.ฝขศ.ผตขศ.กทศ.กสท.สอ.ทอ.
ช่วยราชการ ฝขส.กสท.สอ.ทอ.

กิจกรรม


กองโทรคมนาคม

Image more...

กองโทรศัพท์

Image more...

กองปฏิบัติการสื่อสาร

Image more...

ติดต่อเรา

กองสื่อสารโทรคมนาคม

025-343-554

กองโทรคมนาคม

025-344-096

กองโทรศัพท์

025-343-301

กองปฎิบัติการสื่อสาร

025-343-974

แผนกจัดดำเนินงาน

025-344-621

ฝ่ายพัสดุ

025-343-300

ฝ่ายขนส่ง

025-343-589