จัดทำโดย กองสื่อสารโทรคมนาคม กรมสื่อสารอีเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ