Contact: surajate@rtaf.mi.th  
กองโรงงาน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
 หน้าแรก | ภารกิจ | การจัดส่วนราชการ | ผู้บังคับบัญชา | กิจกรรมภายในกอง | สาระน่ารู้และอุปกรณ์

กองโรงงาน มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์และบริภัณฑ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้อำนวยการกอง กองโรงงาน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองโรงงาน แบ่งส่วนราชการออกเป็น

๑. ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การบริการ   เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ประจำสำนักงานตลอดจนดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงาน

๒. ฝ่ายคลังพัสดุ มีหน้าที่พิจารณาความต้องการ เบิกจ่าย เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมพัสดุ

๓. แผนกควบคุมคุณภาพ มี หน้าที่ตรวจ ควบคุมคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามคุณลักษณะที่กำหนด แนะนำหน่วยที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ คู่มือ และระเบียบปฏิบัติให้ถูกต้องรวมทั้งรับผิดชอบการฝึกงานในหน้าที่ การนิรภัยภาคพื้น เอกสารทางเทคนิค คู่มือการซ่อมบำรุง และการส่งปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัดของกองโรงงาน

๔. แผนกจัดดำเนินงาน มีหน้าที่ทำแผน และกำหนดภาระงาน การซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์และบริภัณฑ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินกรรมวิธีข้อมูล การสถิติ การวิเคราะห์ และประเมินค่าการใช้ปัจจัย และปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณของกองโรงงาน

  ๔.๑ ฝ่ายแผนและกำหนดงาน มีหน้าที่ทำแผน และ กำหนดภาระงาน ควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานในการซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์และบริภัณฑ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ปัจจัยเพื่อให้หน่วยที่รับผิดชอบดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้

  ๔.๒ ฝ่ายสถิติและวิเคราะห์ มีหน้าที่ดำเนินการด้านสถิติและวิเคราะห์ การซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์และบริภัณฑ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุสื่อสาร การใช้ปัจจัย รวมทั้งดำเนินกรรมวิธีข้อมูล และนำเสนอข้อมูล

๕. แผนกสนับสนุน มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และรื้อถอน เพื่อสนับสนุนงานของกองโรงงาน และส่วนราชการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย แผนกสนับสนุน แบ่งส่วนราชการออกเป็น

  ๕.๑ ฝ่ายงานโลหะและงานไม้ มีหน้าที่ซ่อม สร้าง เสาอากาศ ติดตั้ง และรื้อถอนสายอากาศ และ เสาอากาศ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานโลหะ งานไม้ และสีทั้งปวง เพื่อสนับสนุนงานของกองโรงงานและส่วนราชการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๕.๒ ฝ่ายผลิตและประกอบอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ผลิต ปรับแร่บังคับความถี่คลื่นวิทยุ ผลิต ประกอบ ดัดแปลง อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนแบบ รวมทั้งซ่อมเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตแร่บังคับความถี่วิทยุ

๖. กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น มีหน้าที่ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์และบริภัณฑ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น ระดับโรงงาน และสนับสนุนการวางกำลังทางยุทธวิธี กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น แบ่งส่วนราชการออกเป็น

  ๖.๑ แผนกซ่อมวิทยุภาคพื้น มีหน้าที่ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข วิทยุภาคพื้นและบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แผนกซ่อมวิทยุภาคพื้น แบ่งส่วนราชการออกเป็น

     ๖.๑.๑ ฝ่ายซ่อมวิทยุภาคพื้น ๑ มีหน้าที่ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข วิทยุภาคพื้น ประเภทวิทยุควบคุมการบิน วิทยุ HF/SSB และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

     ๖.๑.๒ ฝ่ายซ่อมวิทยุภาคพื้น ๒ มีหน้าที่ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข วิทยุภาคพื้นประเภทวิทยุควบคุมและสั่งการ วิทยุสื่อสารยุทธวิธี และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  ๖.๒ แผนกซ่อมเรดาร์ภาคพื้น มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข เรดาร์ภาคพื้น และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการวางกำลังทางยุทธวิธี แผนกซ่อมเรดาร์ภาคพื้น แบ่งส่วนราชการออกเป็น

    ๖.๒.๑ ฝ่ายซ่อมเรดาร์ภาคพื้น ๑ มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข เรดาร์ประเภทเรดาร์ แจ้งเตือน เรดาร์ป้องกันที่ตั้ง และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    ๖.๒.๒ ฝ่ายซ่อมเรดาร์ภาคพื้น ๒ มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข เรดาร์ภาคพื้น ประเภทเรดาร์ควบคุมจราจรทางอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๖.๓ แผนกซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข เครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แผนกซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น แบ่งส่วนราชการออกเป็น

    ๖.๓.๑ ฝ่ายซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น ๑ มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข เครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้นประเภท TACAN , VOR/DME และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๗. กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ ระดับโรงงาน รวมทั้งบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์แบบรวมการ ให้กับส่วนราชการของกองบัญชาการทหารสูงสุดและส่วนราชการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย กองซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

  ๗.๑ แผนกซ่อมวิทยุภาคอากาศ มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์และบริภัณฑ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยุภาคอากาศ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แผนกซ่อมวิทยุภาคอากาศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

    ๗.๑.๑ แผนกซ่อมวิทยุภาคอากาศ ๑ มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข วิทยุภาคอากาศประเภทวิทยุ UHF เครื่องมือติดต่อสื่อสารภายใน และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    ๗.๑.๒ ฝ่ายซ่อมวิทยุภาคอากาศ ๒ มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข วิทยุภาคอากาศประเภทเครื่องติดต่อสื่อสารภายใน วิทยุ HF/SSB และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  ๗.๒ แผนกซ่อมเรดาร์ภาคอากาศ มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข เรดาร์ภาคอากาศและบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แผนกซ่อมเรดาร์ภาคอากาศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

    ๗.๒.๑ ฝ่ายซ่อมเรดาร์ภาคอากาศ ๑ มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข เรดาร์ภาคอากาศประเภทเรดาร์พิสูจน์ฝ่าย เรดาร์แจ้งเตือน เรดาร์วัดความสูง และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    ๗.๒.๒ ฝ่ายซ่อมเรดาร์ภาคอากาศ ๒ มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข เรดาร์ภาคอากาศประเภทเรดาร์ตรวจอากาศ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  ๗.๓ แผนกซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศภาคอากาศ มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข เครื่องช่วยเดินอากาศ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แผนกซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

   ๗.๓.๑ ฝ่ายซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศภาคอากาศ ๑ มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข เครื่องช่วยเดินอากาศ ประเภท TACAN,ADF,VOR/DME,ILS และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

   ๗.๓.๒ ฝ่ายซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศภาคอากาศ ๒ มีหน้าที่ ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข เครื่องช่วยเดินอากาศ ประเภท INS,ONE,FCS,GPS และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๘. แผนกวิเคราะห์และตรวจซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ วิเคราะห์ และตรวจซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองโรงงาน และส่วนราชการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  © 2009 -2010