อดีตผู้บังคับ บัญชากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

พลอากาศตรี มนัส  เหมือนทองจีน
ผู้บังคับการ และ เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๔๙๑ – ๒๕๐๐

พลอากาศตรี เอกชัย มุสิกบุตร
รักษาราชการเจ้ากรม และ
เจ้ากรมสื่อ
สารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๐๘

พลอากาศตรี หม่อมราชวงศ์ เสริม  สุขสวัสดิ์
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ (จก.ส.ทอ.)
พ.ศ.๒๕๐๙ – ๒๕๑๙

พลอากาศตรี พิน  เจริญสุข
จก.ส.ทอ. และรักษาราชการ จก.ส.ทอ
พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๒๐ และ ๒๕๒๒
พลอากาศตรี ประมวล  บุญมาก
รักษาราชการ จก.ส.ทอ.และ จก.ส.ทอ.
พ.ศ.๒๕๒๐ – ๒๕๒๒ และ ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓

พลอากาศตรี วิชัย  กาญจนาภา
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๖

พลอากาศตรี วินัย ยุกตะทัต
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๒๙
พลอากาศตรี บรรจบ โกมลภมรา
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๐
พลอากาศตรี ประวิทย์  อุดมผล
รักษาราชการ จก.ส.ทอ. และ จก.ส.ทอ.
พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๑

พลอากาศตรี ประยูร ปลื้มปัญญา
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๓
พลอากาศตรี ถนิจ อังศุสิงห์
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๕
พลอากาศตรี ประสาร ทิพยเกษร
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๖

พลอากาศตรี จิโรจ ฉายะพงศ์์
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๓๙
พลอากาศตรี ฉัตรเบญจ สงวนสัตย์
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๓
พลอากาศตรี อนุรักษ์ โพธิ์อุบล
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๕

พลอากาศตรี สมชาย เธียรอนันต์
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๗
พลอากาศตรี วัฒนา คล้ายจำนง
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๘
พลอากาศตรี พิริยะ ศิริบุญ
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
พลอากาศตรี อุดมศักดิ์ นาคะชัย
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒

______________________________

AM
       Watana Caijumnong AM
       Udomsak Nakachai AM
       Chanakorn
พลอากาศโท วัฒนา คล้ายจำนง
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓

พลอากาศโท อุดมศักดิ์  นาคะชัย
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
พลอากาศโท หม่อมหลวง ชนากร  วรวรรณ
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

AM
       Prakit

พลอากาศโท ประกิต  ศกุณสิงห์
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
 
   

DCE