อดีตผู้บังคับบัญชากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

                                  
พลอากาศตรี มนัส  เหมือนทองจีน           พลอากาศตรี เอกชัย มุสิกบุตร           พลอากาศตรี หม่อมราชวงศ์ เสริม  สุขสวัสดิ์
ผู้บังคับการและเจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ  รักษาราชการเจ้ากรมและเจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ   เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๔๙๑ – ๒๕๐๐                      พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๐๘                       พ.ศ.๒๕๐๙ – ๒๕๑๙

                                  
พลอากาศตรี พิน  เจริญสุข                     พลอากาศตรี ประมวล  บุญมาก                       พลอากาศตรี วิชัย  กาญจนาภา
เจ้ากรมและรักษาราชการ จก.ส.ทอ             รักษาราชการเจ้ากรมและ จก.ส.ทอ.           เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๒๐ และ ๒๕๒๒          พ.ศ.๒๕๒๐ – ๒๕๒๒ และ ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓           พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๖

                                  
พลอากาศตรี วินัย ยุกตะทัต           พลอากาศตรี บรรจบ โกมลภมรา           พลอากาศตรี ประวิทย์  อุดมผล
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ                เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ                   รักษาราชการเจ้ากรมและเจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๒๙                      พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๐                        พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๑

                                  
พลอากาศตรี ประยูร ปลื้มปัญญา           พลอากาศตรี ถนิจ อังศุสิงห์           พลอากาศตรี ประสาร ทิพยเกษร
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ                เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ                   เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๓                      พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๕                       พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๖

                                  
พลอากาศตรี จิโรจ ฉายะพงศ์์           พลอากาศตรี ฉัตรเบญจ สงวนสัตย์           พลอากาศตรี อนุรักษ์ โพธิ์อุบล
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ                เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ                   เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๓๙                      พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๓                       พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๕

                                  
พลอากาศตรี สมชาย เธียรอนันต           พลอากาศตรี วัฒนา คล้ายจำนง           พลอากาศตรี พิริยะ ศิริบุญ
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ                เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ                   เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๗                      พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๘                       พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๑


พลอากาศตรี อุดมศักดิ์ นาคะชัย
เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ            
พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒พลอากาศโท วัฒนา คล้ายจำนง
เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓