นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก    วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.  

                       กำหนดวิสัยทัศน์ให้ “เป็นคลังใหญ่ และสายวิทยาการชั้นเยี่ยมของ ทอ.”เพื่อให้ นขต.สอ.ทอ.ได้จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ กำหนดการใช้งบประมาณ และการพัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์
                      ๑.   คลังใหญ่ คือ การส่งกำลังบำรุง และการซ่อมบำรุง
                      ๒.   สายวิทยาการ คือ การให้ความรู้แก่กำลังพลสายสื่อสารในทุกระดับ ให้มี
ขีดความสามารถ เพื่อดำรงรักษายุทธภัณฑ์สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้งานใน ทอ.ให้ยั่งยืนต่อไป รวมทั้งกำลังพลแนวหน้าและผู้ปฏิบัติที่ไม่ใช่เหล่า ส.ก็พัฒนาให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารได้ตามที่ระบุในคู่มือบริหารซ่อมบำรุง ของ สอ.ทอ.
                      ๓.    ชั้นเยี่ยม คือการเป็นอันดับหนึ่งในสอง
                      ๔.    กรอบดำเนินการของคลังใหญ่ มีดังนี้
                             ๔.๑   ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการซ่อมบำรุง
                             ๔.๒   ต้องปฏิบัติได้ทันเวลา เช่น การปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบงบประมาณโดยไม่มีการคืนงบประมาณ
                             ๔.๓   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่ประกอบด้วย หน่วยผู้ใช้ ผู้บังคับบัญชา และคู่สัญญาของ สอ.ทอ.
                       ๕ กรอบดำเนินการด้านสายวิทยาการ ต้องการให้กำลังพลแนวหน้า เหล่าสื่อสาร มีขีดความสามารถที่จะบำรุงรักษาและสร้างชื่อเสียงให้กับ สอ.ทอ.