นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   กองมาตรวิทยา  สัญลักษณ์หน่วย  

 
 
 
             เครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วยของ กองมาตรวิทยา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

                     เป็นรูปตราชั่ง อยู่พื้นสีม่วงด้านขวาบนของอาร์มรูปโล่กรอบสีเหลือง มีคำย่อ PMEL สีขาวบนพื้นสีฟ้าอยู่บนแถบธงชาติพาดกลางอาร์มรูปโล่เฉียงจากบนซ้ายลงมาทางล่างขวา ด้านบนขวาของอาร์มรูปโล่เป็นตราชั่งและเวอร์เนียคาลิปเปอร์ซ้อนกันอยู่บนพื้นสีชมพู ด้านล่างซ้ายของอาร์มรูปโล่เป็นลูกโลกบนพื้นสีเหลืองซึ่งถูกแบ่งครึ่งด้วยสายฟ้าเป็นสีน้ำเงินและกรมท่า ลูกโลกถูกสายอิเล็กตรอนหมุนรอบในแนวนอนและสายอิเล็กตรอนหมุนขึ้น-ลงในแนวตั้งแล้วแยกออกเป็นลูกศร ๒ สายพุ่งขึ้นทิศเหนือ ใต้โล่มีแถบพื้นสีม่วงขอบเหลืองปลายม้วนสะบัดออกทั้ง ๒ ข้าง กลางแถบมีอักษรสีขาวคำว่า “กองมาตรวิทยา”

 
            ความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วยของ กองมาตรวิทยา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
                   PMEL บนพื้นสีฟ้า หมายถึง “Precision Measurement Equipment Laboratory” เป็นชื่อแรกตั้งหน่วยงานซ่อม-ปรับเทียบมาตรฐานของกองทัพอากาศ
                   แถบธงชาติ หมายถึง หน่วยงานนี้ทำงานเพื่อประเทศไทย
                   ตราชั่ง หมายถึง มีความถูกต้อง (Accuracy)  และความเที่ยงตรง (Precision) รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์งานด้านฟิสิกส์และกลไกไฟฟ้าสนับสนุนภารกิจด้านการบิน
                  พื้นสีชมพู หมายถึง กองมาตรวิทยา (สีประจำกอง)
                  ลูกโลกแบ่งครึ่งด้วยสายฟ้า หมายถึง สัญลักษณ์งานด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ที่สนับสนุนงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสายอิเล็กตรอนแนวนอนเป็นตัวขับเคลื่อนให้งานทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งสายอิเล็กตรอนแนวตั้งเป็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการที่สามารถแตกแขนงได้อีกมากมายเป็นสาย ๆ เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล
                 พื้นสีเหลือง หมายถึง สีของดอกชัยพฤกษ์ ที่เป็นตัวแทนของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นที่จะทำให้เกิดความร่วมมือประสานความสามัคคี ของทุกคนในองค์กร ให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง เจริญรุ่งเรือง พัฒนาถาวรสืบไป
                 อาร์มรูปโล่ หมายถึง หน่วยขึ้นตรงต่อกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
                 กองมาตรวิทยาบนแถบพื้นสีม่วงขอบเหลืองปลายม้วนสะบัดออก หมายถึง กองมาตรวิทยาถึงพร้อมในการให้บริการ