นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   กองมาตรวิทยา  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน กมว.สอ.ทอ.  

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน กมว.สอ.ทอ. 

ผู้อำนวยการ 2-2818

รองผู้อำนวยการ 2-3354

นายทหารมาตรวิทยา 2-4251

ฝ่ายธุรการ 

หัวหน้าฝ่าย 2-5232

ธุรการ (พ่วงโทรสาร) 2-4472

เสมียนเวร 2-3353

ฝ่ายคลังพัสดุ

หัวหน้าฝ่าย 2-3356

แผนกจัดดำเนินงาน

หัวหน้าแผนก 2-4250

ธุรการ 2-5757

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

หัวหน้าแผนก 2-0219

ธุรการ 2-3360

แผนกมาตรวิทยา

หัวหน้าแผนก 2-8215

ธุรการ 2-4771

แผนกมาตรฐานอ้างอิง

หัวหน้าแผนก 2-0219  

แผนกสอบเทียบเครื่องวัด 1 

หัวหน้าแผนก 2-8216

ธุรการ 2-3355

ห้องอุปกรณ์รับสัญญาณเวลามาตรฐาน (FM RDS) 2-8030

แผนกสอบเทียบเครื่องวัด 2

หัวหน้าแผนก 2-8217

ธุรการ 2-4252

แผนกสอบเทียบเครื่องวัด 3 (โคราช)

หัวหน้าแผนก 4-0974

รองหัวหน้าแผนก   4-0977

ธุรการ,คลังพัสดุ (พ่วงโทรสาร) 4-0975

จัดดำเนินงาน,ควบคุมคุณภาพ 4-0976

ฝ่ายเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า,กลไกไฟฟ้า 4-0975