นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   กองมาตรวิทยา  ประวัติกองมาตรวิทยา  

 

กองมาตรวิทยา 

  ๑. ประวัติความเป็นมา
             กฎการบินระหว่างชาติ ได้กำหนดไว้ว่าเครื่องมือที่ใช้ปรับและตรวจสอบเครื่องบินจะต้องสามารถสอบย้อนกลับไปยังมาตรฐานสากลได้ เพื่อสามารถควบคุมความถูกต้อง
และเที่ยงตรงของการวัด
         ปี ๒๕๐๕ ได้มีการจัดตั้งระบบของการปรับเทียบมาตรฐานของ ทอ.ไทยขึ้น โดยกองทัพอากาศสหรัฐ ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งห้องปรับมาตรฐานบริภัณฑ์เครื่องวัด
มีวัตถุประสงค์ให้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถให้การสนับสนุนแก่ศูนย์ส่งกำลังทางอากาศ (
Air Logistic Center) หรือที่เรียกว่า “PMEL TYPE IIA” ในระหว่างนั้นกรมสื่อสารทหารอากาศ
ได้รับความช่วยเหลือจากชุดซ่อม-ปรับเทียบมาตรฐานเคลื่อนที่ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาจากฐานทัพอากาศ คาชิกาวา ประเทศญี่ปุ่น มาช่วยปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัด
อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า ทุกรอบ ๖ เดือน
         ดังนั้น จึงนับได้ว่า เป็นหน่วยงานซ่อมปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัดที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งสมัยนั้นมีฐานะเป็น ฝ่ายเครื่องวัด ขึ้นตรงต่อ กองโรงงานสื่อสาร
กรมสื่อสารทหารอากาศ
        พ.ศ.๒๕๐๖ ตามคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๙/๒๕๐๖ ลง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ กำหนดให้มี “ฝ่ายเครื่องวัด” เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กองโรงงาน กรมสื่อสารทหารอากาศ
ตั้งแต่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๐๖ มี เรืออากาศโท บูญญามิตร สาตรพร เป็น รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายเครื่องวัด
        พ.ศ. ๒๕๑๙ มีคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๘๖/๑๙ ลง ๓๐ มีนาคม ๒๕๑๙ เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพอากาศ ครั้งที่ ๙๙ ให้ ฝ่ายเครื่องวัด กองโรงงานสื่อสาร เป็น
“กองซ่อมปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัด”
 และเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กรมสื่อสารทหารอากาศ ตั้งแต่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๑๙ มีหน้าที่ด้านวิทยาการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการซ่อมบำรุง
และปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัด ตลอดจนเครื่องวัดที่เป็นมาตรฐานอ้างอิงของส่วนราชการกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการอื่น ๆ และรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นมาตรฐานสากล
 
             
           พ.ศ.๒๕๓๐ กองทัพอากาศได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้จัดหน่วยงานใหม่ ตามคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๙๙/๓๐ ลง ๖ มีนาคม ๒๕๓๐
กำหนดให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ กองซ่อมปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัด จากหัวหน้ากอง เป็น “ผู้อำนวยการกอง”

            พ.ศ. ๒๕๓๙ มีคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ลับที่ ๑๗๑/๓๙ ลง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เรื่องแก้อัตรากองทัพอากาศ ให้กรมสื่อสารทหารอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรง
ของกองบัญชาการสนับสนุนทางอากาศ พร้อมเปลี่ยนชื่อหน่วยจาก กองซ่อมปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัด เป็น “กองมาตรฐานเครื่องวัด”
        มีคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๔๖/๔๘ ลง ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่องแก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๙) เปลี่ยนชื่อหน่วยจาก
กองมาตรฐานเครื่องวัด เป็น
กองมาตรวิทยา
 
                 
                                     
                 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖
 ตอนที่ ๑๙ ก ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ กำหนดให้กองมาตรวิทยา
เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ