นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   กองบังคับการ   การจัดส่วนราชการกองบังคับการ  นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีหน้าที่

ช่วยผู้บังคับบัญชาในกองบังคับการ ควบคุม กำกับดูแล พิจารณากลั่นกรองและให้คำปรึกษาแนะนำงานทางด้านสารสนเทศในความรับผิดชอบของ กองบังคับการ , วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา ควบคุม และปรับปรุงแก้ไขระบบงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานใน สอ.ทอ. , ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นของระบบสารสนเทศกับหน่วยงานใน สอ.ทอ. , ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ระบบงานด้านสารสนเทศ พร้อมทั้งเสนอแนะ และกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ , ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล แนะนำ และดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจและหน้าที่ของนายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร , ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย