นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   กองบังคับการ  ภารกิจ  

 

กองบังคับการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

         เป็นที่บริหารจัดการและปกครองบังคับบัญชาของเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รวมทั้งอำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ และดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

1.แผนกธุรการ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือราชการ การธุรการ การสารบรรณ การติดต่อประสาน การประชาสัมพันธ์

2.กองกำลังพล มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับ แผนการบรรจุกำลังพล การจัดกำลังพล การแยกประเภทกำลังพล การฝึกศึกษาและพัฒนากำลังพล การฝึกงานในหน้าที่ การบำเหน็จความชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล การสิทธิกำลังพล การเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ การบริการกำลังพล การทะเบียนประวัติกำลังพล ตลอดจนการสถิติและข้อมูลกำลังพล

3.กองยุทธการและการข่าว  มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ติดตามและควบคุม การปฏิบัติงานด้านยุทธการและการข่าว สนับสนุนการฝึกร่วม/ผสม และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

4.กองส่งกำลังบำรุง  มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ติดตามและควบคุม การดำเนินงานด้านการส่งกำลังบำรุงสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพิจารณาความต้องการงบประมาณที่เกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

5.นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ -ช่วยผู้บังคับบัญชาในกองบังคับการ ควบคุม กำกับดูแล พิจารณากลั่นกรองและให้คำปรึกษาแนะนำงานทางด้านสารสนเทศในความรับผิดชอบของกองบังคับการ -วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา ควบคุม และปรับปรุงแก้ไขระบบงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานใน สอ.ทอ. -ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นของระบบสารสนเทศกับหน่วยงานใน สอ.ทอ. -ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ระบบงานด้านสารสนเทศ พร้อมทั้งเสนอแนะ และกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ -ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแล แนะนำ และดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจและหน้าที่ของนายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6.นายทหารงบประมาณ มีหน้าที่ -ช่วยเหลือ เสธ.สอ.ทอ.ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และควบคุม งานด้านงบประมาณ -ปกครองบังคับบัญชา และบริหารงานให้เป็นไปตามภารกิจ และหน้าที่ของนายทหารงบประมาณ -เป็นผู้แทนหน่วยในการติดต่อประสานกับหน่วยเกี่ยวข้องด้านงบประมาณ -ชี้แจงงบประมาณที่ขอตั้งและขอโอน -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7.นายทหารพระธรรมนูญ มีหน้าที่ -ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอความเห็นทางด้านกฎหมายให้กับผู้บังคับบัญชา หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง -สืบสวนและสอบสวนคดีตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา -ตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของทางราชการ -พิจารณาและเสนอความเห็นทางกฎหมาย ทางการปกครอง และทางวินัย ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

****************************************************