นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   กองวิทยาการ    ข่าวสารทั่วไป  ตำราสอบเลื่อนฐานะจาก น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร  

 
ลำดับวิชารายละเอียดการดาวน์โหลด
1เครื่องช่วยเดินอากาศ

คำนำ สารบัญ ผนวก อ้างอิง
เครื่องช่วยเดินอากาศปี

2มาตรวิทยาปกและสารบัญ
บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับมาตรวิทยาเบื้องต้น
บทที่ 2 METER
บทที่ 3 SIGNAL GENERATOR
บทที่ 4 OSCILLOSCOPE
บทที่ 5 FREQUENCY COUNTER
บทที่ 6 เครื่องวัดความถี่ไมโครเวฟ Microwave Measurement
บทที่ 7 เครื่องวัดทางกลไกไฟฟ้าและเครื่องวัดทางฟิสิกส์เบื้องต้น
3

วิชาพื้นฐานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

คำนำวิชาพื้นฐานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
1_1แม่เหล็กไฟฟ้า
     สารบัญ
     วัตถุประสงค์
     บรรณานุกรม
     บทที่ 1 แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าสถิต
     บทที่ 2 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
     บทที่ 3 ไฟฟ้ากระแสตรง
     บทที่ 4 ไฟฟ้ากระแสสลับ
     บทที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1_2การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
     สารบัญ
     วัตถุประสงค์
     บรรณานุกรม
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5
     บทที่ 6
     บทที่ 7
     บทที่ 8
     บทที่ 9
     บทที่ 10
     บทที่ 11
     บทที่ 12
1_3อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
     สารบัญ
     วัตถุประสงค์
     บรรณานุกรม
     อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

4คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
สารบัญ
คำนำคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์คณิตศาสตร์
บรรณานุกรมคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
5ระบบชุมสายโทรศัพท์สารบัญระบบชุมสายโทรศัพท์
บทที่1 หลักการทำงานระบบชุมสายทั่วไป
บทที่2 ระบบชุมสายโทรศัพท์ของกองทัพอากาศ
บทที่3 ระบบโทรศัพท์ของกองทัพอากาศ
บทที่4 อุปกรณ์ป้องกันของชุมสายโทรศัพท์
บทที่5 ระบบจ่ายไฟ POWER SUPPLY
บทที่ 6 วิชาเคเบิลโทรศัพท์
6พื้นฐานการสื่อสารสารบัญ
วัตถุประสงค์
บรรณานุกรม
คำนำพื้นฐานการสื่อสาร
บทที่ 1 การแพร่กระจายคลื่น
บทที่ 2 analog communication
บทที่ 3 Digital communications
บทที่ 4 สายอากาศ
บทที่ 5 สายส่งกำลัง
7คอมพิวเตอร์ และระบบติจิตอลสารบัญ
วัตถุประสงค์
บรรณานุกรม
คำนำพื้นฐานคอมพิวเตอร์ และดิจิตอล
บทที่ 1 พื้นฐานคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
บทที่ 3 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ สื่อจัดเก็บข้อมูล
บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจทิตัล
บทที่ 6 หลักการดิจิตตอล
บทที่ 7 รหัสบีซีดี
8ระบบโทรคมนาคมปก สารบัญ คำนำ 1
ปก สารบัญ คำนำ 2
บทที่ 1 พื้นฐานระบบโทรคมนาคม
บทที่ 2 การรวมสัญญาณ Multiplexing
บทที่ 3 ระบบไมโครเวฟ
บทที่ 4 ดาวเทียม
บทที่ 5 ระบบสื่อสารเส้นใยแก้วนำแสง
บทที่ 6 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
บทที่ 7 เทคโนโลีโทรคมนาคมในอนาคต
9ระบบเรดาร์คำนำ
สารบัญ
หลักฐานอ้างอิง
เรดาร
10กิจการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง1.วิทยุกระจายเสียง
2.กิจการโทรทัศน์
11บริหารการซ่อมบำรุงวิชาบริหารการซ่อมบำรุง พ.ศ.2553
12ปฏิบัติการสื่อสาร

สารบัญ
คำนำ
บทนำ การจัดตั้งศูนย์การสื่อสารและบรรณสารสื่อสารร่วมสามเหล่าทัพ
บทที่ 1 การจัดทำและส่งข่าวทางโทรพิมพ์
บทที่ 2 การส่งข่าวทางวิทยุโทรศัพท์
บทที่ 3 การโทรเลข
บทที่ 4 การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร 1
บทที่ 4 การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร 2
บทที่ 5 เทคโนโลยีในอนาคต
สรุป
เอกสารอ้างอิง

13วิทยุคำนำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บรรณานุกรม
14คอมพิวเตอร์

การซ่อมคอมพิวเตอร์
การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

การสื่อสารข้อมูล
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
บทท 2 องค์ประกอบของระบบเครือข่าย
บทท 3 การประมวลผลข้อมูลบนระบบเครือข่าย
บทที่ 4 เทคโนโลยี LAN (Local Area Network)
บทที่ 5 เทคโนโลยี WAN (Wide Area Network)
บทที่ 6 การออกแบบระบบเครือข่าย
บทที่ 7 การดูแลและจัดการระบบ
บทที่ 8 การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย

การกรรมวิธีข้อมูล
บทที่ 1 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
บทที่ 2 ผังงานและการเขียนโปรแกรม
บทที่ 3 การจัดการข้อมูล
บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
บทที่ 5 ไวรัสคอมพิวเตอร์

15 การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 1
บทที่ 2