นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  การจัดส่วนราชการ  

 

 
แผนกกิจการกระจายเสียง
 แผนกกิจการกระจายเสียงแผนกกิจการกระจายเสียงมีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ แก้ไข ออกแบบ พัฒนาทางเทคนิค การถ่ายทอดสัญญาณเสียงด้วยระบบสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย ให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ด้านรายการ การผลิตรายการ และเผยแพร่วิทยาการกิจการกระจายเสียง ..
 
แผนกกิจการโทรทัศน์
     แผนกกิจการโทรทัศน์มีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ แก้ไข ออกแบบ พัฒนาทางเทคนิค การถ่ายทอดสัญญาณภาพ และเสียงด้วยระบบสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย ให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ด้านรายการ ตลอดจนการผลิตรายการ และการเผยแพร่วิทยาการกิจการโทรทัศน์..
 
แผนกขยายเสียง
 แผนกขยายเสียง มีหน้าที่ ดำเนินการ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบและทดสอบระบบขยายเสียงให้ได้ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพทางวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางจิตวิทยาต่อประชาชน ตลอดจนการแจ้งเตือนอุบัติภัยและบรรเทาสาธารณภัย ..
 
แผนกอุปกรณ์
   แผนกอุปกรณ์  มีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ แก้ไข ดัดแปลง และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และอุปกรณ์ขยายเสียง ให้ได้ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพทางวิศวกรรมไฟฟ้า ..
 
ฝ่ายธุรการ
Ò  ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การบริการ ดูแลอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานในความรับผิดชอบ และสนับสนุนการขนส่ง ควบคุมดูแล และปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ รวมทั้งรายงานสถานภาพยานพาหนะในขอบเขตที่รับผิดชอบ  ..