นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ภารกิจ  

 

กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  การผลิตรายการ  การถ่ายทอดสัญญาณ  การขยายเสียง  การพัฒนาด้านเทคนิค  การซ่อมบำรุง  การให้คำแนะนำด้านรายการและด้านเทคนิค  รวมทั้งการเผยแพร่วิทยาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และการขยายเสียง  มีผู้อำนวยการกองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

                กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  แบ่งส่วนราชการออกเป็น

                  ฝ่ายธุรการ    มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ  การธุรการ   การสารบรรณ  การกำลังพล  การบริการ  ดูแลอาคารสถานที่  เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานในความรับผิดชอบ  และสนับสนุน การขนส่ง  ควบคุมดูแล  และปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ  รวมทั้งรายงานสถานภาพยานพาหนะในเขตที่รับผิดชอบ             

                  ฝ่ายคลังพัสดุ   มีหน้าที่พิจารณาความต้องการ  เบิกจ่าย  เก็บรักษา  และจัดทำบัญชี คุมพัสดุ  ในความรับผิดชอบ              

                  ฝ่ายจัดดำเนินงาน   มีหน้าที่วางแผนควบคุมการดำเนินงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์     

  การขยายเสียง  และการซ่อมบำรุง  จัดทำสถิติและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  และจัดทำประมาณการความต้องการงบประมาณ       

                  แผนกกิจการกระจายเสียง  มีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ แก้ไข ออกแบบ พัฒนาทางเทคนิค การถ่ายทอดสัญญาณเสียงด้วยระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ให้เป็นมาตราฐานและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ด้านรายการ การผลิตรายการ และเผยแพร่วิทยาการกิจการกระจายเสียง
- ฝ่ายรายการ  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตรายการกระจายเสียง  การส่งรายการหรือข่าวสาร  และการถ่ายทอดสัญญาณ  โดยผ่านระบบสื่อสัญญาณทั้งปวง

-ฝ่ายเทคนิค  มีหน้าที่ดำเนินการควบคุม  กำกับดูแล  การวิจัย  และการพัฒนาทางด้านเทคนิค  รวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง

                   แผนกกิจการโทรทัศน์   มีหน้าที่ดำเนินการ วิเคราะห์ แก้ไข ออกแบบ พัฒนาทางเทคนิค การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงด้วยระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ให้เป็นมาตราฐานและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค ด้านรายการ ตลอดจนการผลิตรายการ และเผยแพร่วิทยาการกิจการโทรทัศน์

-ฝ่ายรายการ  

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์  การส่งรายการหรือข่าวสาร  และการถ่ายทอดสัญญาณ 

โดยผ่านระบบสื่อสัญญาณทั้งปวง

-ฝ่ายเทคนิค

มีหน้าที่ดำเนินการ  ควบคุม  กำกับดูแล  การวิจัย  และการพัฒนาทางด้านเทคนิค  รวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ในกิจการโทรทัศน์

                    แผนกขยายเสียง  มีหน้าที่ดำเนินการ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ และทดสอบระบบขยายเสียง ให้ได้ตามมาตราฐานอย่างมีประสิทธิภาพทางวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ตลอดจนการแจ้งเตือนอุบัติภัยและบรรเทาสาธารณภัย

                     แผนกอุปกรณ์  มีหน้าที่ดำเนินการ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ แก้ไข ดัดแปลง และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และอุปกรณ์ขยายเสียง ให้ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพทางวิศวกรรมไฟฟ้า

-หมวดซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  มีหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และขยายเสียง                         

 -ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์กิจการกระจายเสียงและขยายเสียง มีหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์  ในกิจการกระจายเสียงและอุปกรณ์ขยายเสียง                          

-ฝ่ายซ่อมอุปกรณ์กิจการโทรทัศน์    มีหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในกิจการโทรทัศน์


 
ภาพงานที่ทำต่างๆ - 1
ภาพภารกิจของกองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ..