นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   แผนกการเงิน  การจัดส่วนราชการ  

 
   1940_2_การจัดส่วนราชการ ผกง.สอ.ทอ..doc

             

        

ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหมวดงาน                      งานหมวด   เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ       


 

ชื่อ  พ.อ.อ.  สุรศักดิ์  ทับเมฆาตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่   ควบคุมการเบิกจ่ายเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
ชื่อ  นาย  สุเทพ  บำเริบตำแหน่ง  ส่วนบังคับบัญชากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินเดือนนายทหารชั้นประทวน  
ชื่อ  พ.อ.อ.หญิง  วรรณธณี  โชติรัตนาตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างประจำ   
ชื่อ  นาง  อรุณรัตน์  อยู่โพธิ์กลางตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
                                             งานหมวด    ค่าเช่าบ้าน และ ค่าเช่าซื้อ          

ชื่อ  พ.อ.อ.  ทศพล  ไชยสงครามตำแหน่ง  เสมียนการเงินอาวุโส  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อนายทหารชั้นสัญญาบัตร  
    

ชื่อ  น.ส.  ศิริมาศ  เปรี้ยวนิ่มตำแหน่ง  พนักงานราชการทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อนายทหารชั้นประทวน
                                          งานหมวด    ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย และ ค่าวัสดุ  

ชื่อ  พ.อ.อ.  สมเจตน์  อยู่แพตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ
                          

ชื่อ  นาง  พัชรวลัย  ทองทรายตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ
 

ชื่อ  น.ส.  มนัสนันท์  พุยทองตำแหน่ง  พนักงานราชการทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศและควบคุมการเบิกเงินงบประมาณ
  
ชื่อ  นาง  อรุณรัตน์  อยู่โพธิ์กลางตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา,ค่าสอนพิเศษค่าไปรษณีย์,ค่าจ้างเฉพาะกรณีและค่าหนังสือพิมพ์
                 หมวดงาน  ยืมเงินทดรองราชการ, ใช้หนี้เงินยืม,เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ   

ชื่อ  พ.อ.อ.  พิสุทธิ์  โพธิ์รังตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ ควบคุมการยืมเงินเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
   

ชื่อ  พ.อ.อ.หญิง  รัตนาภรณ์  คล้ายเครือญาติตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ควบคุมการเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการและการใช้หนี้เงินยืมไปราชการ
                                        งานหมวด                 ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร   

ชื่อ  นาง  ภุมรินทร์  ธนูศรตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๓ทำหน้าที่ควบคุมงานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
  

ชื่อ  นาง  เพ็ญศรี  สุนทรโยธีตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ควบคุมงานเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร
                                                                 งานหมวด    บัญชีเงินราชการ 

ชื่อ  พ.อ.อ.  สรายุทธ   สินสุวรรณตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่จัดทำบัญชีเงินราชการประเภทเงินในงบประมาณ และบัญชีย่อยเงินราชการ
 

ชื่อ  พ.อ.อ.  ชาญ  ขุนณรงค์ตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ จัดทำบัญชีเงินราชการประเภทเงินนอกงบประมาณ
 

ชื่อ  พ.อ.อ.หญิง  วิมล  มากสวาสดิ์ตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ
 

ชื่อ  นาง  เพ็ญศรี  สุนทรโยธีตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ ควบคุมเงินวางค้ำประกันสัญญา
                                           งานหมวด  สารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

ชื่อ  พ.อ.อ.  สุรพล  ชมชื่นตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ จัดการงานหนังสือราชการเข้า-ออก
 

ชื่อ  นาย  วันชัย  ร่มเย็นตำแหน่ง  พนักงานธุรการชั้น ๒ทำหน้าที่ งานโต้ตอบเอกสาร,เดินหนังสือราชการ,ติดต่องานธุรการกับธนาคาร
 

ชื่อ  นาง  วนิตดา  นาคเสนีย์ตำแหน่ง  พนักงานราชการทำหน้าที่ จัดการงานหนังสือราชการเข้า-ออกในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
    

         

                              ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหมวดงาน   
                   งานหมวด   เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ       


 

 

ชื่อ  พ.อ.อ.  สุรศักดิ์  ทับเมฆาตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่   ควบคุมการเบิกจ่ายเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
ชื่อ  นาย  สุเทพ  บำเริบตำแหน่ง  ส่วนบังคับบัญชากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินเดือนนายทหารชั้นประทวน  
ชื่อ  พ.อ.อ.หญิง  วรรณธณี  โชติรัตนาตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างประจำ   
ชื่อ  นาง  อรุณรัตน์  อยู่โพธิ์กลางตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
                                             งานหมวด    ค่าเช่าบ้าน และ ค่าเช่าซื้อ          

ชื่อ  พ.อ.อ.  ทศพล  ไชยสงครามตำแหน่ง  เสมียนการเงินอาวุโส  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อนายทหารชั้นสัญญาบัตร  
    

ชื่อ  น.ส.  ศิริมาศ  เปรี้ยวนิ่มตำแหน่ง  พนักงานราชการทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อนายทหารชั้นประทวน
                                          งานหมวด    ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย และ ค่าวัสดุ  

ชื่อ  พ.อ.อ.  สมเจตน์  อยู่แพตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศ
                          

ชื่อ  นาง  พัชรวลัย  ทองทรายตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ
 

ชื่อ  น.ส.  มนัสนันท์  พุยทองตำแหน่ง  พนักงานราชการทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศและควบคุมการเบิกเงินงบประมาณ
  
ชื่อ  นาง  อรุณรัตน์  อยู่โพธิ์กลางตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา,ค่าสอนพิเศษค่าไปรษณีย์,ค่าจ้างเฉพาะกรณีและค่าหนังสือพิมพ์
                 หมวดงาน  ยืมเงินทดรองราชการ, ใช้หนี้เงินยืม,เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ   

ชื่อ  พ.อ.อ.  พิสุทธิ์  โพธิ์รังตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ ควบคุมการยืมเงินเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
   

ชื่อ  พ.อ.อ.หญิง  รัตนาภรณ์  คล้ายเครือญาติตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ควบคุมการเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการและการใช้หนี้เงินยืมไปราชการ
                                        งานหมวด                 ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร   

ชื่อ  นาง  ภุมรินทร์  ธนูศรตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๓ทำหน้าที่ควบคุมงานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
  

ชื่อ  นาง  เพ็ญศรี  สุนทรโยธีตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ควบคุมงานเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร
                                                                 งานหมวด    บัญชีเงินราชการ 

ชื่อ  พ.อ.อ.  สรายุทธ   สินสุวรรณตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่จัดทำบัญชีเงินราชการประเภทเงินในงบประมาณ และบัญชีย่อยเงินราชการ
 

ชื่อ  พ.อ.อ.  ชาญ  ขุนณรงค์ตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ จัดทำบัญชีเงินราชการประเภทเงินนอกงบประมาณ
 

ชื่อ  พ.อ.อ.หญิง  วิมล  มากสวาสดิ์ตำแหน่ง  เสมียนการเงิน  แผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ
 

ชื่อ  นาง  เพ็ญศรี  สุนทรโยธีตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒ทำหน้าที่ ควบคุมเงินวางค้ำประกันสัญญา
                                           งานหมวด  สารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

ชื่อ  พ.อ.อ.  สุรพล  ชมชื่นตำแหน่ง  ประจำกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  ช่วยราชการแผนกการเงิน  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศทำหน้าที่ จัดการงานหนังสือราชการเข้า-ออก
 

ชื่อ  นาย  วันชัย  ร่มเย็นตำแหน่ง  พนักงานธุรการชั้น ๒ทำหน้าที่ งานโต้ตอบเอกสาร,เดินหนังสือราชการ,ติดต่องานธุรการกับธนาคาร
 

ชื่อ  นาง  วนิตดา  นาคเสนีย์ตำแหน่ง  พนักงานราชการทำหน้าที่ จัดการงานหนังสือราชการเข้า-ออกในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  
 
การจัดส่วนราชการของแผนกการเงิน สอ.ทอ.