นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   กองวิทยาการ   ภารกิจ  

 

กองวิทยาการ  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลข่าวสาร กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แผนแบบ ตรวจทดลอง จัดทำระเบียบ ควบคุมประเมินผล จัดทำสถิติวิเคราะห์ เผยแพร่วิทยาการ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ บริหารการฝึกและศึกษา บริหารกำลังพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการเหล่าทหารสื่อสารจำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้อำนวยการกอง กองวิทยาการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การบริการ จัดหา แจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ประจำสำนักงาน ดูแลอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ของกองวิทยาการ

แผนกวิทยาการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำแนะนำวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเรื่องและตรวจสอบตำราของข้าราชการที่กลับจากการศึกษาต่างประเทศ กำหนดหลักสูตร จัดทำโครงการศึกษา จัดทำและปรับปรุงแนวทางการเผยแพร่ ตลอดจนตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ (สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดมาตรฐานและตรวจสอบผู้ทำการในอากาศเหล่า ส)

แผนกวิศวการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดัดแปลง ทำแผนแบบ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลให้คำแนะนำเสนอแนะวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำคำแนะนำทางเทคนิคในสายวิทยาการสื่อสาร ด้านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น  (สนับสนุนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ ส-อ.ภาคพื้น)

แผนกวิศวการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดัดแปลง ทำแผนแบบ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลให้คำแนะนำเสนอแนะวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำคำแนะนำทางเทคนิคในสายวิทยาการสื่อสาร ด้านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ (สนับสนุนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ ส-อ.ภาคอากาศ)

แผนกวิศวการสื่อสารโทรคมนาคม มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการสร้าง ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดัดแปลง ทำแผนแบบ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลให้คำแนะนำเสนอแนะวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำคำแนะนำทางเทคนิคในสายวิทยาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์ (กิจการกระจายเสียงและภาพ สนับสนุนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม )

แผนกวิศวการระบบอิเล็กทรอนิกส์  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน การสร้าง ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดัดแปลง วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล ให้คำแนะนำเสนอแนะวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำคำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบจำลอง  การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และพัสดุการภาพ (สนับสนุนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสายวิทยาการระบบอิเล็กทรอนิกส์)

แผนกวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การกำหนดมาตรฐาน การสร้าง ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดัดแปลง วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล ให้คำแนะนำเสนอแนะวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำคำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับกิจการ กรรมวิธีข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การสงครามสารสนเทศ (สนับสนุนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสายวิทยาการคอมพิวเตอร์)

แผนกควบคุมการซ่อมบำรุง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย และ กำหนดแผนการจัดหา สร้าง ผลิต การซ่อมบำรุงพัสดุอุปกรณ์ในสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี ตลอดจน รวบรวม จัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย หนังสือคู่มือ ข้อมูล เอกสารเทคนิค

แผนกวิจัยและตรวจทดลอง มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบงานวิจัย ควบคุม กำกับดูแล การตรวจทดลอง และจัดทำคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ในสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

แผนกบริหารกำลังพล มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน และพิจารณาการใช้ประโยชน์กำลังพลเหล่าทหารสื่อสาร

โรงเรียนเหล่าทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยศึกษา กำหนดแนวการสอน จัดทำตำราเอกสารในการฝึกศึกษา ปกครอง ควบคุมกำกับดูแล ประเมินผลการฝึกศึกษาอบรมของนักเรียนหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนเหล่าทหารสื่อสาร