หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   กองบริการ  ผู้บังคับบัญชา  

 

นาวาอากาศเอก ชูเกียรติ ศรีบุญธรรม

หัวหน้ากองบริการ

 

นาวาอากาศโท อำนาจ  กฤษณะเศรณี

รองหัวหน้ากองบริการ

นาวาอากาศโท ลำพูน หมื่นสุข

หัวหน้าแผนกขนส่ง

 

 

 

 

เรืออากาศตรี วชิระ  อวยพรส่ง

รรก.หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา

เรืออากาศโท วีระพันธ์ จุลประสิทธิพงษ์

รรก.หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

 

เรืออากาศตรี พยุง อินทร์แก้ว

หัวหน้าหมวดพลาธิการ

เรืออากาศเอก กฤติกร แสงทองดี

นายทหารธุรการ

เรืออากาศโทหญิง จงดี กฤษณา

นายทหารสวัสดิการ