หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   กองบริการ  ภารกิจ  

 

กองบริการ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ การสวัสดิการ การพัสดุที่มิใช่พัสดุสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการรักษาการณ์ มีหัวหน้ากอง กองบริการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ