นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   ศูนย์คอมพิวเตอร์  ภารกิจ  

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์   มีหน้าที่ดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ การกรรมวิธีข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การสงครามสารสนเทศ และ การซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลงบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกองทัพอากาศ ตลอดจนการควบคุมสถานภาพเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสารสนเทศ มีผู้อำนวยการกอง กองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์  แบ่งส่วนราชการออกเป็น

ฝ่ายธุรการ   มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการสารบรรณ การบริการ การสวัสดิการ และการบริหารงานด้านธุรการ

ฝ่ายคลังพัสดุ  มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการพัสดุ สำหรับการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกรรมวิธีข้อมูล การสื่อสารข้อมูล และการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กองจัดดำเนินงาน   มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ ประสานงาน การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผน โครงการและกำหนดงาน รวบรวมข้อมูลรายงาน ดำเนินกรรมวิธีทางสถิติ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประมาณการความต้องการ วิเคราะห์ และประเมินค่าผลงาน

กองกรรมวิธีข้อมูล  มีหน้าที่ วางแผน ควบคุม กำกับการ ประสานงาน ดำเนินการและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกรรมวิธีข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การโปรแกรมและการบูรณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติการสงครามสารสนเทศ  ตลอดจนการสนับสนุนและบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

    แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ  มีหน้าที่ วางแผน  ควบคุม  กำกับการ ดำเนินการ วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวิเคราะห์ความต้องการและประมาณการด้านงบประมาณของระบบคอมพิวเตอร์

    แผนกโปรแกรมคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่  วางแผน ควบคุม  กำกับการ ดำเนินการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การบูรณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเครื่องมือและวิธีการในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสนับสนุนและบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

    แผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่ วางแผน ควบคุม ดำเนินการ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติการสงครามสารสนเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการสงครามสารสนเทศของกองทัพอากาศ

กองสื่อสารข้อมูล  มีหน้าที่ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล การซ่อมบำรุง สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง บริภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกองทัพอากาศ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมสถานภาพเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

    แผนกเทคนิคและพัฒนาระบบ  มีหน้าที่ วางแผน ควบคุม ดำเนินการวิเคราะห์ พัฒนา ออกแบบ กำหนดมาตรฐาน ติดตามเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารข้อมูล สร้าง ผลิต ดัดแปลง กำหนดความต้องการบริภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล

     แผนกซ่อมบำรุงเครือข่าย  มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง สร้าง ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง ระบบสายสัญญาณเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และการซ่อมบำรุง ติดตั้งบริภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล

    แผนกปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล  มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ และปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมสื่อสารข้อมูล กรรมวิธีสื่อสารข้อมูล บริหารจัดการ รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ตลอดจนการควบคุมสถานภาพบริภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล

กองซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์  มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ ประสานงานและปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง แก้ไข ดัดแปลง สร้าง ผลิต บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    แผนกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์   มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ ประสานงาน และปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง แก้ไข ดัดแปลง สร้าง ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการให้คำแนะนำทางเทคนิค การใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุง

     แผนกซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประกอบ  มีหน้าที่ ดำเนินการ ควบคุม กำกับการ ประสานงาน และปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง แก้ไข ดัดแปลง สร้าง ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกประเภท ตลอดจนการให้คำแนะนำทางเทคนิค การใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุง