นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ สอ.ทอ.
 
หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)
 
กองบังคับการ
 
แผนกการเงิน
 
กองบริการ
 
กองวิทยาการ
 
กองสื่อสารโทรคมนาคม
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 
กองมาตรวิทยา
 
กองโรงงาน
 
กองอิเล็กทรอนิกส์
 
กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดซื้อจัดจ้าง(สอ.ทอ.)
 
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
สอบราคา ประกวดราคา
 
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศขายทอดตลาด
 
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
 
ทะเบียนความเสี่ยง สอ.ทอ.ปี ๖๔
 
Web Applications สอ.ทอ.
 
สถานีวิทยุออนไลน์ ทอ.
 
กิจกรรมพิเศษ
 
ชมรมพุทธธรรม
 
ชมรมภาษาอังกฤษ
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ
 
ระเบียบเครื่องวัดปี ๕๔
 
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สายสื่อสาร
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
การจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
รายงานประจำเดือนจ้างเหมาซ่อมบำรุง
 
ระเบียบปฏิบัติ
 
ระเบียบขอติดตั้งโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก
 
หนังสือที่ระลึกกรมสื่อสารทหารอากาศ
 
บทความน่าสนใจ
 
ตำราสื่อสาร ๖๒
 
คู่มือการฝึกพระราชทาน
 
คำสั่ง สอ.ทอ.
หน้าแรก     หน่วยงานภายใน (ระบบภายใน ทอ.เท่านั้น)   ศูนย์คอมพิวเตอร์  ผู้บังคับบัญชา  

    

 

น.อ.(พ)สิทธิศักดิ์  สายเงิน

ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์

email: sittisak_s@rtaf.mi.th

โทร. 2-2815

 

น.อ.ประยูร  ประสงค์กูล

รองผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์

email:prayoon_pa@rtaf.mi.th

โทร. 2-5791

 

น.อ.จตุชัย แพงจันทร์

หก.กองสื่อสารข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์

               email: jatuchai@rtaf.mi.th

โทร. 2-5792


น.อ.สิริพงษ์ แก้วอยู่

หก.กองกรรมวิธีข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์

email: siripon_k@rtaf.mi.th

โทร. 2-4052

น.ท.จิรศักดิ์ ก้อนมณี 

แผนกจัดดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

email:

โทร. 2-3397

 

 น.อ.กมล  แขมทิพย์

หก.กองซ่อมบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

email: prayoon_pa@rtaf.mi.th

โทร. 2-3407

 

 น.อ.หญิง จันทร์ประภา  พรหมกิ่งแก้ว

น.ช่างคอมพิวเตอร์

email: chanprapa@rtaf.mi.th

โทร. 2-4052